خودخواه

متن ترانه:

 

 

 

دلت می خواد برای تو، خود رو فدایی کنم، همیشه احساس کمی و بینوایی کنم

دلت می خواد غرور من، جام توی دستت باشه

وقتی تو فریاد می زنی، من بی صدایی کنم، بی صدایی کنم

حس می کنم خسته ام، عزیز خودخواه من، نذار که دو تا بشه، راه تو و راه من!

 

دلت می خواد کوه باشی، دلت می خواد کاه باشم، تو بر سر زبون و، من قصه ای کوتاه باشم

حس می کنم خسته ام، عزیز خودخواه من، نذار که دو تا بشه، راه تو و راه من!

 

کاشکی می شد ترک تو و، این آشنایی کنم،به خاطرات پشت سر بی اعتنایی کنم

دلت می خواد دلهره سایه اش توی قلبم باشه، همیشه وحشت از زمان های جدایی کنم

حس می کنم خسته ام، عزیز خودخواه من، نذار که دو تا بشه، راه تو و راه من!

 

دلت می خواد برای تو، خود رو فدایی کنم، همیشه احساس کمی و بینوایی کنم

دلت می خواد غرور من، جام تو دستت باشه

وقتی تو فریاد می زنی، من بی صدایی کنم، بی صدایی کنم

حس می کنم خسته ام، عزیز خودخواه من، نذار که دو تا بشه، راه تو و راه من!

حس می کنم خسته ام، عزیز خودخواه من، نذار که دو تا بشه، راه تو و راه من!

نشانه ها:

ترانه خوان: گیتی پاشایی

اجرا در برنامه رنگارنگ تلویزیون ملی ایران