غذاسازی گیاهان سبز

(فتوسنتز)

Food making of Plants

(Photosynthesis)

چطور گیاهان سبز خوراک خود را به دست می آورند؟

گیاهان سبز نمی توانند خوراک / غذای خود را مانند جانوران از موجودات زنده ی دور و بر خود

به دست آورند. بیشتر گیاهان سبز غذا را در برگ های خود می سازند.

 

گیاه سبز برای ساختن غذا، نیاز به نور، آب، ماده های معدنی و دی اکسید کربن دارد. گیاه نور را از

خورشید، آب و ماده های معدنی را از زمین می گیرد و بطوری که دانسته شده، دی اکسید کربن از

سوختن کربن به وجود می آید و در هوا وجود دارد. گیاهان هم آن را از هوا می گیرند.

 

در گیاه سبز، آب به وسیله ریشه از زمین گرفته و از راه ساقه به برگ ها می رساند. دی اکسید کربن را

هم از راه روزنه های برگ می گیرد و به کمک انرژی نور خورشید، برای خود غذا می سازد.

 

چطور در برگ گیاهان سبز غذاسازی انجام می شود؟

بطوری که دانسته شده، کار غذاسازی گیاهان نیاز به انرژی نور خورشید دارد، پس می توان گفت که این

کار در روزها انجام می گردد، در حالی که گیاهان در تمام مدت شبانه روز تنفس می کنند.

کار غذاسازی گیاهان سبز که بیشتر در برگ گیاهان انجام می شود، بسیار پیچیده است. اما باید دانست که

آب، ماده های معدنی و دی اکسید کربن ماده های لازم برای کار غذاسازی / فتوسنتز هستند. نور خورشید

هم انرژی مورد نیاز این کار را فراهم می کند، ولی همه ی اینها بدون سبزینه / کلروفیل موجود در

کلروپلاست سلول گیاهان، نمی توانندهیچ گونه واکنش غذاسازی انجام نمی دهند.

گیاه در سلول های برگ، نخست ماده های قندی را می سازد و سپس آنها را به شکل ماده های غذایی دیگر

– مانند نشاسته – درمی آورد.

گلوکز، گونه ای قند ساده است که در گیاه ساخته می شود. بر اثر واکنش های پیچیده ی شیمیایی، انرژی

نورانی در این ماده اندوخته می شود و تمام جانداران هم از همین انرژی استفاده می کنند. البته گلوکز

ممکن است به صورت نشاسته و قندهای دیگر، ماده های چربی و غیره درآید.

ماده هایی که در برگ ساخته می شوند، بیشترشان در آن جا باقی نمی مانند، بلکه از راه آوندها به

اندام های دیگر گیاه برده می شوند. مانند سیب زمینی که مقدار زیادی نشاسته ی اندوخته شده است.

به این ترتیب، گیاهان سبز بیشتر از نیاز خود، غذا آماده می کنند. این غذای زیادی در قسمت هایی از گیاه

جمع شده و به شکل میوه، سبزی ها و گیاهان اندوخته می گردد و برای دیگر موجودات زنده برای خوردن

آماده می باشد.

در گیاهان مختلف، گونه های ماده های غذایی را می توان یافت. مانند اینکه:

در خرما، نیشکر، چغندر و میوه های شیرین ماده های قندی فراوان و

در زیتون و بادام ماده های چربی زیاد وجود دارد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: