خوراک گیاهان

(غذای گیاهان)

Plant Food

(Food for Plants)

 

 

خوراک گیاهان چگونه است؟

بطوری که دانسته شده، همه موجودات زنده / جانداران – از جمله گیاهان – برای اینکه بتوانند زنده بمانند،

نیاز به غذا دارند. اما غذا خوردن گیاهان مانند جانوران نیست و نمی توان غذا خوردن آنها را مشاهده کرد.

 

چطور غذا / خوراک برای گیاهان فراهم می شود؟

گیاهان سبز که برگ های آنها دارای سبزینه / کلروفیل هستند، می توانند غذای خود را بسازند.

 

 

اما اندک گیاهان بی سبزینه هستند که می توانند غذای خود را بسازند، بلکه بیشتر آنها غذای خود را از

گیاهان و جانوران دیگر به دست می آورند که آن را کود می نامند و

 

از راه ریشه ی گیاهان که در خاک قرار دارند، به اندام های آنها می رسد.