خوشه چینان

Des Glaneuses

(The Gleaners)

 

نشانه ها:

 

نگارگر: ژان فرانسوا میله

تکنیک: رنگ و روغن

اندازه: 5/83 * 110 سانتیمتر

زمان آفرینش: 1857 میلادی

مکان نگهداری: فرانسه – پاریس – موزه دورسه