خیّام

 

متن ترانه:

 

آآآ   آآ     آآآ   آآ    آآآ   آآ

 

خیّام، اگر ز باده مستی، خوش باش! با لاله رخی، اگر نشستی، خوش باش!

چون عاقبت کار جهان، نیستی است، انگار که نیستی، چو هستی، خوش باش!

گویند بهشت حورعین خواهد بود، آن جا می و، شیر و انگبین خواهد بود

گر ما می و معشوق گزیدیم، چه باک؟ چون عاقبت کار چنین خواهد بود

 

لای لای لالا لای    لالا لای  لای لای لای

لای لای لالا لای    لالا لای  لای لای لای

اسرار ازل را نه تو دانی و، نه من، وین حل معمّا، نه تو خوانی و، نه من

پس از پس ِ پرده، گفت و گوی من و تو

چون پرده برافتد، نه تو مانی و، نه من

اسرار ازل را نه تو دانی و، نه من، وین حل معمّا، نه تو خوانی و، نه من

پس از پس ِ پرده، گفت و گوی من و تو

چون پرده برافتد، نه تو مانی و، نه من

 

خیّام، اگر ز باده مستی، خوش باش! با لاله رخی، اگر نشستی، خوش باش!

چون عاقبت کار جهان، نیستی است، انگار که نیستی، چو هستی، خوش باش!

گویند بهشت حورعین خواهد بود، آن جا می و، شیر و انگبین خواهد بود

گر ما می و معشوق گزیدیم، چه باک؟ چون عاقبت کار چنین خواهد بود

 

لای لای لالا لای    لالا لای  لای لای لای

لای لای لالا لای    لالا لای  لای لای لای

اسرار ازل را نه تو دانی و، نه من، وین حل معمّا، نه تو خوانی و، نه من

پس از پس ِ پرده، گفت و گوی من و تو

چون پرده برافتد، نه تو مانی و، نه من

  

نشانه ها:

 

ترانه سرا: عمر خیّام (نیشابوری)

ترانه خوان: رضا خیّام

ترانه ساز: رضا خیّام

تنظیم کننده آهنگ: علی پاکدامن

زمان اجرا: 1395 هجری خورشیدی / 2017 میلادی