دانش

Knowledge

 

دانش چیست؟

به آشنایی، آگاهی یا درکی که از واقعیت ها، اطلاعات، صفت ها و توانمندی های کسی یا

چیزی از راه آزمودگی / تجربه، آشکاری / کشف، آموزش و شناخت به دست می آیند،

دانش گفته می شود.

 

از این رو، دانش یک مفهوم عام واژه برای آگاهی ها و دانسته های انسان می باشد که با

داشتن آن بر توانمندی های او افزوده می شود. پس:

توانا بود هر که دانا بود

زمینه نوشته پیوسته پسین: