دانشمند

(عالِم)

Scientist

چه کسی را دانشمند می نامند؟

دانشمندان نه جادوگر هستند و نه شعبده باز. آنها هم انسان هستند مانند دیگر انسان ها.

دانشمندان هم همان مسأله هایی را که همگان هر روز با آن روبرو هستند، باید حل کنند.

ولی علاوه بر مسأله های مربوط به خود، به حل مسأله هایی نیز می پردازند که مربوط

به جهان است. آنها همواره در پی یافتن واقعیت هایی هستند که پاسخگوی پرسش هایی

در باره جهان باشند، یعنی جوابی برای پرسش های دانستنی / مسأله های علمی.

آنطور که در بعضی فیلم ها دیده و نیز در بعضی داستان ها خوانده می شود، یک دانشمند

در یک آزمایشگاه  بزرگ، پیوسته با ابزار دقیق و کارافزارهای گوناگون، آزمایش هایی

به عمل می آورد. گاهی مواد گوناگون را بهم می آمیزد و زمانی با میکروسکپ موجودات

بسیار کوچک را بررسی می کند.

البته امروزه کار دانشمندان چنین است،  اما دانشمندی که 2000 سال پیش می زیسته،

روش کارش چنین نبوده است. از این رو، در آن زمان نه آزمایشگاهی وجود داشته و

نه ابزار آزمایش.

بیشتر ابزاری که دانشمندان امروزی به کار می برند، در چند صد سال اخیر پدید آورده

شده اند.

از سوی دیگر، دانشمندان آن زمان ها، روش های علمی جدید برای پی بردن به حقایق

را نیز نمی دانستند.

 

دانشمندان چگونه دانشمند شده اند؟

فرهاد پیوسته در باره چیزهایی که می دید از پدرش پرسش هایی می کرد. روزی پدرش

به او  گفت: تو چقدر  کنجکاو هستی.

فرهاد پرسید: کنجکاو یعنی چه؟

پدرش گفت: یعنی اینکه شخص بخواهد علت و دلیل هر چیز را بداند. دانشمندان نیز مانند

تو  کنجکاو هستند و  همیشه در باره چیزهایی که می بینند، سؤال می کنند. شاید تو هم

می خواهی دانشمند شوی.

فرهاد با خوشحالی گفت: آری، دانشمند شدن را دوست دارم، اما نمی دانم که چه طور

می توانم دانشمند شوم.

پدرش گفت: دانشمندان در باره هر چیز فکر می کنند و می خواهند بدانند که هر رویداد

و پدیده ای، چرا و چگونه روی می دهد. دانشمندان پرسش های زیادی می کنند. تو نیز

کنجکاوی  و در باره آنچه نمی دانی سؤال می کنی. اما دانشمند شدن تنها به پرسیدن

نیست. دانشمندان برای یافتن پاسخ سؤال خود نیز کوشش می کنند.

دانشمندان برای یافتن پاسخ پرسش های خود، راه و روش مخصوصی دارند که به آن

روش علمی می گویند.

آنان به کمک همین راه و روش مخصوص است که توانسته اند برای بسیاری از

پرسش ها، پاسخ های درست پیدا کنند.

 

رابطه دانشمندان با دانش و ساخته های انسان چیست؟

 

بعضی دانشمندان تمام کوشش خود را صرف پژوهش و تحقیق واقعیت ها می کنند.

علاقه ی این دانشمندان، بیشتر متوجه پیدا کردن ماده ها، نیروهای گوناگون و

موجودات زنده جهان است.

آنان می خواهند بدانند که این چیزها چه هستند و چرا بدین گونه می باشند. ولی

اشتیاقی به موارد کاربرد عملی یافته های خود ندارند.

بعضی دیگر از دانشمندان در مسئله های علمی کار می کنند و همینکه یافته

تازه ای به دست  آید، کوشش می کنند بر پایه آن یافته، چیزهایی تازه بسازند

یا ساخته های پیشین را که مورد استفاده روزانه ی انسان ها  است، تکمیل و

درست کنند. مانند:

تلفن که 115 سال پیش ساخته شده است، ولی در این مدت کم به اندازه ای دگرگون شده

است که ممکن است نخستین تلفن را دید و نشناخت.

از جمله مسأله های دیگر که این دانشمندان به حل آنها می پردازند، تهیه ابزار ارتباطی

سریع تر، و تهیه خوردنی های بیشتر، مبارزه با آفت ها و بیماری های گوناگون، و

مانند آنها است. 

برای پیشرفت دانش / علم به هر دو گونه دانشمندان نیاز است. زیرا این دانشمندان،

به مسأله هایی چشم دوخته اند که دیگران آن را نمی بینند.

چه دانشمندانی وجود دارند؟

 از آنجا که هر رشته ای علمی به حل پرسش ها و مسأله های ویژه ای می پردازد، پس

برای  یافتن و حل مسأله های علمی نیاز به دانشمندان ویژه ای هم می باشد. از این رو،

دانشمندان  نیز به گروه های گوناگون نامیده می شوند. مانند: فیزیکدان، شیمیدان،

زیست شناس، اخترشناس / ستاره شناس، زمین شناس، هواشناس و …

زمینه نوشته پیوسته پیشین: