دانش پژوهی

(تحقیق علمی)

Scientific Research

دانش پژوهی / تحقیق علمی چیست؟

دانش پژوهی / تحقیق علمی به معنای روند و انجام کاری هوشمندانه و خلاقانه به شکل

نظام مند است که هدف آن گسترده تر کردن دامنه ی دانش است.

زمینه ی دانش پژوهی چیست؟

دانش پژوهی / تحقیق علمی می تواند در زمینه های گوناگون دانش آفرینش / علم –

دربردارنده ی دانش های انسانی، فرهنگی و اجتماعی – باشد.

 

کاربرد دانش پژوهی چیست؟

کاربرد دانش پژوهی در یافتن، بازگویی و بازنگری پدیده ها، رویدادها، رفتارها و

انگاشته ها می باشد.

دانش پژوهی همچنین برای استفاده از پدیده‌های موجود برای دست یافتن به پاسخ

پرسش های علمی، راهکارهای عملی و فناوری ها به کار می رود.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: