نوار موبیوس

(روبان موبیوس)

 MöbiusStrip

(Möbius Band)

نوار / روبان موبیوس چیست؟

 دو سر نوار کاغذی را لب به لب چسبانیده و البته پیش از چسباندن نوار، باید آن را نیم دوری چرخانده یا

تاب داد. این حلقه موبیوس بیش از یک رویه نخواهد داشت و برای اثبات آن می توان آن را از نقطه معینی

رنگ کرد و بدون آنکه روی دیگر آن رنگ کرده شود،

تمام حلقه رنگ می شود. در صورتیکه این نوار از طول چیده شود، حلقه بزرگتری بدست می آید و با برش

این حلقه از طول، حلقه دیگری پیدا می شود که درون دارد.

می توان این را آزمایش انجام د!