دانه ی برف

(برفدانه)

Snowflake

شکل دانه های برف چگونه هستند؟

یکی از زیبایی های طبیعت دانه ی برف است.

اگر کسی بخواهد چیزی به زیبایی یک دانه ی برف طراحی کند، زمان زیادی برای آن لازم دارد. با وجود

این، در یک بارش برف معمولی، میلیاردها میلیارد دانه ی برف بر زمین فرو می ریزد و هیچ یک از آنها

دارای شباهت شکلی نیستند.

1 – دانه های برف شکل های مختلف و قشنگی دارند.

هنگامی که هوا بطور ناگهانی خیلی سرد شود، مولکول های بخار آب موجود در ابرها با ترتیب خاصی

طوری گرد هم جمع و منجمد می شوند که از آن یک شکل هندسی پدید می آید و به آن بلور می گویند.

بلورهایی که در کنار هم قرار می گیرند و دانه ی برف را درست می کنند، همیشه آرایش ویژه ای به خود

می گیرند. این بلورها یا به شکل ستاره های شش پَر هستند یا به کل صفحه های نازکی شبیه یک شش

ضلعی هستند. هر یک از بال های ستاره ی شش پر، عیناً همچون بقیه است.

با آنکه تمام بال ها و شاخه های دانه ی برف همشکل هستند، تا کنون حتی دو دانه ی برف پیدا نشده که

مو به مو مانند یکدیگر باشند.

2 – دانه های برف گاهی کوچک و گاهی بزرگ هستند.

برخی دانه برف ها کم وبیش سه سانتیمتر قطر دارند.

بزرگی دانه برف بستگی به اندازه ی درجه هوا دارد. هرچه هوا سردتر باشد، دانه برف ها کوچکتر

می شوند.

 

چرا شکل دانه های برف شش ضلعی / ستاره ی شش پَر است؟

بطوری که دانسته شده، هر مولکول آب از سه اتم – دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن – درست می شود.

از این رو، هنگامی که به شکل بلور در می آید، سه گوشه یا شش گوشه می باشد.