دانه

(دانه ی گیاهان / بذر / تخم)

Seed

دانه / تخم / بذر چیست؟

 

وقتی تخمدان رشد می کند و تبدیل به میوه می شوند، تخمک درون آن هم رشد می کند و تبدیل به دانه

می شود.

دانه / تخم ها  در کجای  گیاهان قرار دارند؟

اگر به یک گیاه گوجه فرنگی را بنگریم، هیچگونه دانه ای دیده نمی شود.

 

اما اگر یکی از میوه های آن از میان بریده شود، دانه های گوجه فرنگی درون

آن دیده می شود. پس:

دانه گیاهان درون میوه آنها وجود دارد.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین:

زمینه نوشته پیوسته: