دختر حاجی الماس

متن ترانه:

 دختر حاجی الماس، دید می زنه چپ و راست 

باباش خبر نداره، همیشه این جا، اون جاست

دختر حاجی الماس، تیپ می زنه چپ و راست

باباش خبر نداره، همیشه این جا، اون جاست

 

اون جا، توی تنگ کوچه، پشت در بازارچه، عروسکی نشسته، پشت درهای بسته

تا می آد لنگ در رو وا بکنه، چشمهای منتظر رو صدا کنه

حاج آقا داد می زنه، ور پریده کجا می ری؟

لبهاش رو گاز می گیره، یواشکی، ندا می ده، بابام بابام، بابام بابام

دختر حاجی الماس، دید می زنه چپ و راست

باباش خبر نداره، همیشه این جا، اون جاست

دختر حاجی الماس، دید می زنه چپ و راست

باباش خبر نداره، همیشه این جا، اون جاست

 

دست به سر کردنش، بابا، لنگه نداره، چشم خمار کردنش، اونهم حرفی نداره

توی هر جشن و مهمونی، وعده های پنهونی، چادری از خونه می آد، فقط، فکر شیطونی

چادر سیاهش رو تا می کنه، دامن کوتاه رو کوتاه تر می کنه

تا سر قرار می آد، غمیش می آد، ناز می کنه 

حرف حاجی که می شه، نق نق رو از سر می کنه

بابام بابام، بابام بابام

دختر حاجی الماس، دید می زنه چپ و راست

باباش خبر نداره، همیشه این جا، اون جاست

دختر حاجی الماس، دید می زنه چپ و راست

باباش خبر نداره، همیشه این جا، اون جاست

 

دختر حاجی الماس، دید می زنه چپ و راست

باباش خبر نداره، همیشه این جا، اون جاست

 

اون جا توی تنگ کوچه، پشت در بازارچه، عروسکی نشسته، پشت درهای بسته

تا می آد لنگ در رو وا بکنه، چشمهای منتظر رو صدا کنه

حاج آقا داد می زنه، ور پریده کجا می ری؟

لبهاش رو گاز می گیره، یواشکی، ندا می ده، بابام اومد، بابام اومد

دختر حاجی الماس، تیپ می زنه چپ و راست

باباش خبر نداره، همیشه این جا، اون جاست

دختر حاجی الماس، تیپ می زنه چپ و راست

باباش خبر نداره، همیشه این جا، اون جاست

 

دست به سر کردنش، بابا، لنگه نداره، چشم خمار کردنش، اونهم حرفی نداره

توی هر جشن و مهمونی، وعده های پنهونی

چادری از خونه می آد، فقط، فکر شیطونی

چادر سیاهش رو تا می کنه، دامن کوتاه رو کوتاهتر می کنه

تا سر قرار می اد، غمیش می آد، ناز می کنه

حرف حاجی که می شه، نق نق رو از سر سرمی کنه

بابام، بابام، بابام بابام

دختر حاجی الماس، تیپ می زنه چپ و راست

باباش خبر نداره، همیشه این جا، اون جاست

دختر حاجی الماس، تیپ می زنه چپ و راست

باباش خبر نداره، همیشه این جا، اون جاست

نشانه ها:

 

ترانه سرا: شهرام آذر

ترانه خوان: شهرام آذر

ترانه ساز: شهرام آذر

تنظیم کننده موسیقی: شهرام آذر

زمان اجرا: 1372 هجری خورشیدی / 1993 میلادی

پخش از: پارس ویدئو