دریا

Sea

دریا چیست؟

دریا پیکره ی بزرگی از آب های شور سیاره زمین است که بخشی یا تمامی آن به خشکی پیوسته است.

 

چگونه دریاها به وجود آمدند؟

پس از شکل گیری کره زمین و ریزش باران ها و ادامه بارندگی ها، رودخانه های یخی که از جمع شدن برف

و یخ در سرزمین های پر ارتفاع به وجود آمده بودند، به داخل دره ها سرازیر شده و در بعضی از آنها تشکیل

دریاها را دادند.

 

روی دریاها چگونه است؟

 

جا به جایی / حرکت آب دریا سبب به وجود آمدن موج در روی آن می کند و زمانی که این موج ها با سر و

صدای زیادی به ساحل ها نزدیک می شوند و با آنها برخورد می کنند، ایجاد کف سفید رنگی را می نمایند.

 

گودی دریاها چگونه است؟

 

دریاها در نزدیکی های ساحل ها چندان گود نیست. اما

هرچه جاهای مختلف دریا از ساحل دورتر شود، گودتر می شود.

 

زمین در زیر دریاها چه شکلی است؟

ته دریاها صاف نیست، بلکه مانند خشکی های زمین دارای کوه ها و گودال هایی است که روی آنها را آب فرا

گرفته است.

 

روشنایی در زیر دریاها چگونه است؟

در زیر دریا، هر چه به سطح / روی آن نزدیکتر باشد، روشنایی بیشتر است و آبزیانی که در آن جاها زندگی

می کنند، نیاز به نور بیشتری دارند و

 

هر چه از سطح / روی آن دورتر و به گودی / عمق آن نزدیکتر باشد، روشنایی کمتر است و آبزیانی که در آن

جاها زندگی می کنند، نیاز به نور کمتری دارند.