در آداب صحبت

در آداب صحبت، عنوان باب هشتم نوشتار گلستان نوشته مشرف الدین مصلح سعدی

.شیرازی است که شامل 106 گفته می باشد

:این گفته ها عبارتند از

گفتار 1 – مال اندوزی

گفتار 3 – رنج بیهوده

گفتار 5 – عالم ناپرهیزگار

گفتار 6 – پایداری سه چیز

گفتار 7 – رحم بر بدان

گفتار 11 – سخن میان دو دشمن

گفتار 12 – آهستگی در سخن

گفتار 18 – دشمن ملک و دین

گفتار 23 – بدخبری

گفتار 27 – سخن متکلّم

گفتار 33 – نادان ساکت

گفتار 34 – آموزش

گفتار 35 – اندیشه در جواب

گفتار 39 – علم بی عمل

گفتار 42 – شب قدر

گفتار 55 – دانا و نادان

گفتار 56 – آزار دوست

گفتار 63 – وام

گفتار 74 – عالم بی عمل

گفتار 93 – گدایی و پادشاهی

گفتار 106 – حسرت

:زمینه نوشته پیوسته پیشین

:زمینه نوشته پیوسته پسین