در آسمان رؤیا

متن ترانه:

در سکوت ستاره ها، با نوازش مهتاب، با خیال تو می نشیند، به دیدگانم خواب

تا تو آیی به خواب من، در سکوت این شب ها

روی موج خیال تو، همچو فارغ از غم، آزاد

ساز گلبرگ چشمان تو، شبنم خواب شیرین شب

در باغ آرزوهای من، یاد تو گرم و رنگین شب

ما به ره سفر می رویم، چون ناخدایان صحرا، دست ما در دست یکدگر، در آسمان رؤیا

 

در سکوت ستاره ها، با نوازش مهتاب، با خیال تو می نشیند، به دیدگانم خواب

تا تو آیی به خواب من، در سکوت این شب ها

روی موج خیال تو،  همچو فارغ از غم، آزاد

ساز گلبرگ چشمان تو، شبنم خواب شیرین شب

در باغ آرزوهای من، یاد تو گرم و رنگین شب

ما به ره سفر می رویم، چون ناخدایان صحرا، دست ما در دست یکدگر، در آسمان رؤیا

 

خواب گلبرگ چشمان تو، شبنم خواب شیرین شب

در باغ آرزوهای من، یاد تو گرم و رنگین شب

ما به ره سفر می رویم، چون ناخدایان صحرا، دست ما در دست یکدگر، در آسمان رؤیا

نشانه ها:

 

ترانه خوانان: نلی / شمسی اشتری و …