در اخلاق درویشان

در اخلاق درویشان، عنوان باب دوم نوشتار گلستان است که شامل 49 حکایت

:می باشد.این حکایت ها عبارتند از

حکایت سوم – شرمساری در قیامت

حکایت چهارم – دو رویی

حکایت ششم – زاهد دغلکار

حکایت هفتم – بدگویی

حکایت سیزدهم – گرفتار معصیت

حکایت پانزدهم – پارسا و پادشاه

حکایت هیجدهم – عابد و پادشاه

حکایت بیست و یکم – ادب لقمان

حکایت بیست و دوم – طعام خوردن عابد

حکایت بیست و ششم – نعره شوریده

حکایت سی ام – دیدار مردم

 

:زمینه نوشته پیوسته پیشین

:زمینه نوشته پیوسته پسین