در ضعف و پیری

در ضعف و پیری، عنوان باب ششم نوشتار گلستان نوشته ی مشرف الدین مصلح سعدی

.شیرازی است که شامل 9 حکایت می باشد

:این حکایت ها عبارتند از

حکایت – پدر پیر و فرزند

حکایت – صبر پیری

حکایت – جوان و مادر

حکایت – توانگر بخیل

:زمینه نوشته پیوسته پیشین

:زمینه نوشته پیوسته پسین