Select Page

دماسنج

Thermometer

دماسنج چیست؟

واژه دماسنج خود بیان می کند که چه کاری از دستش برمی آید.

دما یعنی گرما و سنج یعنی اندازه گرفتن آن. پس دماسنج دستگاهی است که با آن اندازه ی گرما را تعیین

می کنند.

آیا تاکنون کسی خواسته که گرمای هوا را اندازه گیری کند؟ آیا تاکنون کسی خواسته که بداند هوا چقدر

سرد است؟

البته که چنین کسانی بوده اند. دانشمندان نیز پیوسته در باره دما مطالعه می کرده اند.

دماسنج وسیله ای است که با آن اندازه گرمی یا سردی چیزی را اندازه می گیرند. برای گسترش مطالعات

علمی در باره دما، در نخستین گام، نیاز به وسیله ای بوده است که بتواند به مقیاسی معین آن را

اندازه گیری کند. این وسیله همان دماسنج بوده است. پس:

دماسنج ابزاری است که با آن اندازه دمای (گرمی یا سردی) چیزی را

اندازه می گیرند.