دماغه

Cape

دماغه چیست؟

.بخشی از خشکی را که در دریا پیش رفته باشد، دماغه می نامند