دمای تبخیر

Evaporation Temperature

دمای تبخیر چیست؟

دمای تبخیر دمایی است که هر چیز / ماده ای از حالت آبگونه / مایع به حالت گاز / بخار دگرگون می شود.

چه دمایی دمای تبخیر می باشد؟

هنگامی که مایعی انرژی – مانند گرما – می گیرد، اگر فشار بخار / فشار مولکول های بخار از فشار هوای

وارد بر سطح آن کمتر باشد، آن را دمای تبخیر  می نامند.

در این هنگام، مولکول های بخار که دارای انرژی بیشتری هستند، می توانند از روی مایع / آب به آسانی – به

حالت بخار / گاز – وارد هوا شوند و آن مولکول های بخار که دارای انرژی کمتر هستند، در پشت آنها

می مانند تا زمانی که بتوانند انرژی بیشتری به دست آورند و به روی مایع / آب آیند و به حالت بخار وارد هوا

گردند.

دمای تبخیر برای چیزهای مختلف مایع گوناگون است. پس:

 چیز آبگونه / ماده مایع آن اندازه گرما می گیرد تا به دمای تبخیر خود برسد و دگرگونی به حالت بخار / گاز پیدا کند که این دمای تبخیر برای چیزهای مختلف فرق می کند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته: