مقدار حرارت ماده ها

(دمای چیزها)

Temperature of Matters

مقدار حرارت ماده ها یا دمای موجودها / چیزها چیست؟

اندازه گرمی یا سردی هر ماده یا موجود / چیزی را مقدار حرارت / دمای آن می نامند. اما

باید دانست که همه ماده ها به یک اندازه گرم یا سرد نیستند. مانند اینکه یک کتری آب

جوش از یک ظرف آب یخ گرمتر است و یا  سطح کره زمین از سطح خورشید سردتر

است. پس:

 ماده یا موجود / چیزی که گرمتر است، دمایش زیادتر و

ماده یا موجود / چیزی که سردتر است، دمایش کمتر است.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: