دمای مناسب گیاهان

Ideal Temperature for Plants

چرا گیاهان به دمای مناسب نیاز دارند؟

 

همه ی گیاهان به دمای مناسب خود نیاز دارند تا بتوانند به زندگی خود ادامه دهند.

 

آزمایش:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – دو گلدان گیاه شمعدانی

 

روش آزمایش:

 

بهتر است این آزمایش را در فصل زمستان یا مکانی با آب و هوای سرد انجام شود. بطوریکه هوای بیرون

از خانه سرد باشد.

برای آزمایش یکی از دو گلدان شمعدانی را در اتاق گرم و پشت پنجره، و دیگری در بیرون از اتاق و در

هوای سرد قرار داده شود.

به هر دو گلدان مرتب آب می دهیم، چون یکی از نیازهای همه گیاهان آب است.

پس از چند روز، گیاه شمعدانی گلدانی که در بیرون از اتاق در هوای سرد قرار داشته، پژمرده می شود.

ولی گیاه شمعدانی گلدان دیگر که در اتاق گرم و پشت پنجره بوده، پر برگ و گل می باشد. پس:

همه گیاهان به دمای مناسب خود نیاز دارند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: