دمای میعان

 Condensation Temperature

 

دمای میعان چیست؟

 

دمای میعان دمایی است که ماده از حالت گاز / بخار به حالت گاز / مایع دگرگون شود.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – مقداری آب

2 – شعله آتش

3 – ارلن / ظرف مخروطی شکل

4 – لوله آزمایش

5 – ظرف با مقداری آب سرد

6 – لوله ی تقطیر

 

روش آزمایش:

آب را درون ارلن ریخته و با روشن کردن شعله، آن را گرم کرده تا به نقطه جوش برسد و به حالت بخار

درآید. مشاهده می شود که بخار آب از راه لوله ی تقطیر به درون لوله آزمایش که درون ظرف آب سرد قرار

دارد، رفته و در آن به حالت آب درمی آید. زیرا دمای آب سردی که لوله آزمایش در آن قرار دارد، کمتر از

دمای نقطه جوش آب است و بخار آب آن اندازه دما از دست می دهد تا دوباره به حالت آب – یعنی مایع –

درمی آید. پس:

دمای میعان دمایی است که ماده را از حالت گاز / بخار به حالت آبگونه / مایع درمی آورد.

چه دمایی دمای میعان می باشد؟

دمای میعان هر ماده با نقطه جوش آن برابر است و چون نقطه جوش ماده دماهای های گوناگون است،

از این رو، دمای میعان برای گازهای مختلف نیز گوناگون است. پس:

دمای میعان که برابر با نقطه جوش است، برای بخارها / گازهای مختلف فرق می کند