دمای هوا

Air Temperature

چرا هوای گرم، سبکتر از هوای سرد است؟

 

بطوری که دانسته شده، هوا هم مانند هر ماده ای دیگر از مولکول هایی درست شده است که پیوسته در

جنبش هستند.

 

هنگامی که هوا گرم می شود، جنبش مولکول های آن زیادتر می شود. جنبش زیاد مولکول ها، برخورد آنها

را به یکدیگر زیادتر می کند. در نتیجه، مولکول ها یکدیگر را بیشتر می رانند و از هم دورتر می شوند.

بطوری که هر چه دما زیادتر شود، فاصله مولکول ها از یکدیگر نیز بیشتر می شود. پس، در هوای گرم

فاصله مولکول ها بیش از هوای سرد است.

از این رو، در یک فشار معمولی، تعداد مولکول های هوای گرم در مقدار معینی هوا (مثلاً یک لیتر)، کمتر از

تعداد مولکول های هوای سرد در همان مقدار هوا می باشد. در نتیجه، چون تعداد مولکول ها در هوای گرم

کمتر است، پس وزن آن هم کمتر بوده و سبکتر است از هوای سردی که دارای مولکول های بیشتری

می باشد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک عدد شمع

2 – مقداری نخ

 

روش آزمایش:

 

شمع  روشن شود و نخ هم پس از روشن کردن، دوباره  خاموش شود تا دود کند.

سپس نخ  در حال دود کردن در پای شمع نگه داشته شود. مشاهده می گردد که دود در دور و بر شعله شمع

به تندی بالا می رود. زیرا هوای دور و بر شعله که گرمتر است، سبکتر بوده و به سمت بالا می رود و دود را

همراه خود می برد.

هنگامی که هوای گرم که سبکتر است بالا می رود، هوای سرد جاهای دیگر جای آن را می گیرد.

 

زمینه نوشته پیوسته دیگر: