دُمبرگ

Petiole of Leaf

(Leafstalk)

دُمبرگ گیاه چیست؟

دُمبرگ بخشی از برگ است که آن را به ساقه می چسباند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: