دم بگیرین!

متن ترانه:

 دلم می گه هر جا باشه، این روزا بر می گرده، این روزا بر می گرده 

دلشوره دارم نکنه، نیاد خدا نکرده، نیاد خدا نکرده

همه کسَم، دلخوشی و، قوت قلبم اونه 

خیلی روزا رفته ولی، اینقده دیر نکرده، اینقده دیر نکرده

همش می گم اسمت رو باز دو باره، شاید یکی ازت خبر بیاره

آهای شما که عاشقین بدونین، همه با هم دم بگیرین، بخونین! 

همه با هم دم بگیرین، بخونین! 

همه باهم، یک، دو، سه، چهار، دوستش داری باید نگی، می ذاره می ره تا بگی

دوستش داری باید نگی، می ذاره می ره تا بگی

درد بدیه عاشقی، امون ز دست سادگی

دوستش داری باید نگی، می ذاره می ره تا بگی

 

دلم واسش پر می زنه، دیوونه است، برای پیدا کردنش هر جا واسم نشونه است

بذار بگم هر چی یه عمر نگفتم، هر چی از این و اون رفیق، زخم زبون شنفتم!

همش می گم اسمش رو باز دو باره، شاید یکی ازش خبر بیاره

آهای شما که عاشقین بدونین، همه با هم دم بگیرین، بخونین!

همه با هم دم بگیرین، بخونین 

همه باهم، یک، دو، سه، چهار، دوستش داری باید نگی، می ذاره می ره تا بگی

دوستش داری باید نگی، می ذاره می ره تا بگی

 

 دلم می گه هر جا باشه، این روزا بر می گرده، این روزا بر می گرده 

دلشوره دارم نکنه، نیاد خدا نکرده، نیاد خدا نکرده

همه کسَم، دلخوشی و، قوت قلبم اونه 

خیلی روزا رفته ولی، اینقده دیر نکرده، اینقده دیر نکرده

همش می گم اسمت رو باز دو باره، شاید یکی ازت خبر بیاره

آهای شما که عاشقین بدونین، همه با هم دم بگیرین، بخونین!

همه با هم دم بگیرین، بخونین! 

همه باهم، یک، دو، سه، چهار، دوستش داری باید نگی، می ذاره می ره تا بگی

دوستش داری باید نگی، می ذاره می ره تا بگی

درد بدیه عاشقی، امون ز دست سادگی

دوستش داری باید نگی، می ذاره می ره تا بگی

  

دلم واسش پر می زنه، دیوونه است، برای پیدا کردنش هر جا واسم نشونه است

بذار بگم هر چی یه عمر نگفتم، هر چی از این و اون رفیق زخم زبون شنفتم!

همش می گم اسمش رو باز دو باره، شاید یکی ازش خبر بیاره

آهای شما که عاشقین بدونین، همه با هم دم بگیرین، بخونین!

همه با هم دم بگیرین، بخونین!

همه باهم، یک، دو، سه، چهار، دوستش داری باید نگی، می ذاره می ره تا بگی

دوستش داری باید نگی، می ذاره می ره تا بگی

  

دلم می گه هر جا باشه، این روزا بر می گرده، این روزا بر می گرده

دلشوره دارم نکنه، نیاد خدا نکرده، نیاد خدا نکرده

همه کسَم، دلخوشی و، قوت قلبم اونه 

خیلی روزا رفته ولی، اینقده دیر نکرده، اینقده دیر نکرده

همش می گم اسمش رو باز دو باره، شاید یکی ازش خبر بیاره

آهای شما که عاشقین بدونین

همه با هم دم بگیرین، بخونین!

همه با هم دم بگیرین، بخونین!

همه باهم، یک، دو، سه، چهار، دوستش داری باید نگی، می ذاره می ره تا بگی

دوستش داری باید نگی، می ذاره می ره تا بگی

 

نشانه ها:

 ترانه سرا: مسعود امینی

ترانه خوان: فرزین / علی کبیر توکلی نژاد

ترانه سرا: حسن شماعی زاده

پخش از: دو تار

اجرا در برنامه رنگارنگ تلویزیون ملی ایران

زمینه نوشته پیوسته دیگر: