دو رنگی

متن ترانه:

 

یه روز مرد خدایی، یه روز اهل ریایی، یه روز مرد قناعت، یه روز حاتم طایی

یه روز آتش خشمی، یه روز مظهر مهری، یه روز عاشق عشقی، یه روز اهل جدایی

یا یک رنگی و موندن، به دل مهر رو نشوندن 

یا یک پارچگی محض، یا از ریشه سوزوندن

 

یه روز پاک و منزه، یه روز غرق گناهی، یه روز بنای ناجان، یه روز پشت و پناهی

یه روز اهل نوازش، یه روز دشمن سازش، یه روز خاکی راهی، یه روز غریب و سرکش

یه روز اهل نوازش، یه روز دشمن سازش، یه روز خاکی راهی، یه روز غریب و سرکش

یا یک رنگی و موندن، به دل مهر رو نشوندن 

یا یک پارچگی محض، یا از ریشه سوزوندن

 

یه روز پاک و منزه، یه روز غرق گناهی، یه روز بنای ناجا، یه روز پشت و پناهی

یه روز اهل نوازش، یه روز دشمن سازش، یه روز خاکی راهی، یه روز غریب و سرکش

یه روز اهل نوازش، یه روز دشمن سازش، یه روز خاکی راهی، یه روز غریب و سرکش

یا یک رنگی و موندن، به دل مهر رو نشوندن 

یا یک پارچگی محض، یا از ریشه سوزوندن

 

یه روز مرد خدایی، یه روز اهل ریایی، یه روز مرد قناعت، یه روز حاتم طایی

یه روز آتش خشمی، یه روز مظهر مهری، یه روز عاشق عشقی، یه روز اهل جدایی

یا یک رنگی و موندن، به دل مهر رو نشوندن 

یا یک پارچگی محض، یا از ریشه سوزوندن

یا یک رنگی و موندن، به دل مهر رو نشوندن 

یا یک پارچگی محض، یا از ریشه سوزوندن

نشانه ها:

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

ترانه خوان: مهستی / افتخار دده بالا

ترانه ساز: جهانبخش پازوکی

تنظیم کننده موسیقی: ناصر چشم آذر

زمان اجرا: 1355 هجری خورشیدی

پخش از: استریو دیسکو / بزمی 18

اجرا در برنامه رنگارنگ تلویزیون ملی ایران