دگرگونی های فصلی گیاهان

Seasonal Changes in Plants

دگرگونی گیاهان در چهار فصل سال چگونه است؟

دگرگونی گیاهان در چهار فصل سال – که  به سبب واکنش آنها به مدت زمان تابش آفتاب و نوربینی پدید

می آید –  به  قرار زیراست:

1 – در فصل زمستان بیشتر گیاهان برگ و میوه ندارند و چنین به نظر می رسند که خشک شده اند / مرده

اند؛ اما در واقع خشک نشده اند بلکه به خواب رفته اند و فقط دارای برجستگی هایی هستند که به آنها

جوانه می گویند.

این جوانه ها هم در واقع برگ های ریز و تازه گیاهان هستند.

2 – در فصل بهار بیشتر گیاهان دارای برگ و گل و شکوفه می شوند که در واقع همان جوانه ها می باشند

که رشد کرده و تبدیل به برگ و گل شده اند.

شکوفه ها هم در واقع گل های درختان میوه هستند.

 

3 – در فصل تابستان بسیاری از شکوفه ها تبدیل به میوه می شوند. بعضی از آنها می رسند، ولی بعضی

از آنها هم نمی رسند و دیرتر می رسند.

میوه های نرسیده را نارس یا کال می گویند.

4 – در فصل پاییز میوه بسیاری از گیاهان مانند سیب، خرمالو، پرتقال، نارنگی و … رسیده هستند.

برگ بسیاری از گیاهان زرد می شوند و کم کم می ریزند.

هوا هم کم کم سرد می شود تا دو باره فصل زمستان فرا برسد.