دگرگونی کوه ها

Mountains Change

دگرگونی کوه ها چیست؟

کوه ها بسیار بزرگ و غول پیکر هستند. آدمی از تماشای آنها شاید چنین بپندارد که کوه ها هیچگاه در گذشته

تغییر شکل نداده و در آینده نیز به همینگونه باقی خواهند ماند. ولی زمین شناسان با مطالعات خود در باره

کوه ها ثابت کرده اند که آنها همیشه به یک شکل نبوده، بلکه پیوسته دگرگون می شوند.

چه دگرگونی هایی در کوه ها پدید می آید؟

کوه ها پیوسته در حال از بین رفتن و یا دگرگون شدن هستند. برای مثال، یخی که بر پیکر کوه می بندد سبب

می شود که قسمتی از دیواره های آن فرو بریزد.

همچنین آب باران و جریان آب های دیگر باعث جدا شدن سنگریزه ها و خاک از کوه ها هستند. گه گاه حتی

مرتفع ترین کوه ها ممکن است به صورت تپه های پست و بلند و یا حتی دشت در آیند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: