ربایش و رانش آهنربایی

(جذب و دفع مغناطیسی)

Magnetic Attraction and Repulsion

ربایش و رانش آهنربایی چیست؟

قطب های هر آهنربایی بر قطب های آهنربای دیگر دارای دو واکنش هستند:

1 – یک قطب از یک آهنربا، قطب همنام از آهنربای دیگر را دور می کند.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – دو آهنربای میله ای

2 – یک نخ

 

روش آزمایش:

 

نخست یکی از آهنرباها  با نخ آویزان شود.

سپس با در دست گرفتن آهنربای دیگر، یک قطب آن را به قطب همنام آهنربای آویزان نزدیک کرده شود.

 

مشاهده می شود که قطب آهنربای آویزان از قطب همنام آهنربای در دست، دور می گردد و احساس

می شود که نیرویی آن دو را از یکدیگر دور می کند.

اگر همین آزمایش با قطب دیگر آهنرباها انجام شود، مشاهده می شود که همین نتیجه به دست می آید.

پس:

دو قطب همنام از دو آهنربا، از یکدیگر دور می شوند.

2 – یک قطب از یک آهنربا، قطب ناهمنام از آهنربای دیگر را به سوی خود می کشد و نزدیک می شوند.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – دو آهنربای میله ای

2 – یک نخ

 

روش آزمایش:

 

نخست یکی از آهنرباها  با نخ آویزان شود.

سپس با در دست گرفتن آهنربای دیگر، یک قطب آن را به قطب غیرهمنام آهنربای آویزان نزدیک کرده شود.

 

مشاهده می شود که قطب آهنربای آویزان به سوی قطب غیرهمنام آهنربای در دست، کشیده و نزدیک

می گردد.

اگر همین آزمایش با قطب دیگر آهنرباها انجام شود، مشاهده می شود که همین نتیجه به دست می آید.

 

پس:

دو قطب ناهمنام از دو آهنربا، به سوی یکدیگر کشیده و  نزدیک می شوند.

 

چرا آهنربا همیشه به سمت های قطب شمال و جنوب می ایستد؟

چون خود زمین یک آهنربای بزرگ است که به دور محوری از قطب شمال و قطب جنوب آن می گذرد،

می گردد.

درست مانند این است که یک میله آهنربایی بزرگ در امتداد قطب های آن، در طول آن محور، وجود داشته باشد.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: