رسانا و نارسانای برق

(هادی و عایق الکتریسیته)

Conductor and Non-Conductor of Electricity

(Conductor and Insulator of Electricity)

رسانا و نارسانای برق چیست؟

جریان برق / الکتریسیته در جسم یا ماده ای جریان می یابد که اتم های آن به ترتیب خاصی قرار گرفته

باشند که الکترون های آزاد آنها به آسانی جدا می گردند و به سوی رویه ی جسم / ماده حرکت کنند.

این گونه جسم / ماده را رسانا / هادی می نامند. مانند: فلزهایی چون آهن و مس، طلا

جسم / ماده ای را هم نارسانا / عایق می نامند که

اتم های آن طوری قرار گرفته باشند که الکترون های آزاد آنها در درون جسم / ماده قرار گرفته اند و به

آسانی نمی توانند حرکت کنند تا برق / الکتریسیته به آسانی از آن رد شود و جریان یابد،  مانند: چوب،

لاستیک، شیشه

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک عدد پیل / باتری

2 – سه رشته سیم برق

3 – یک عدد لامپ چراغ قوه با سرپیچ

4 – دو عدد میخ

5 – یک تکه چوب

6 – یک صفحه فلزی کوچک

 

روش آزمایش:

 

 

نخست دو میخ به تکه چوب کوبیده شود و دو سر سه رشته سیم برق هم از پوشش در آورده و لخت شود.

یک سر یکی از سیم ها را به پیل / باتری وصل کرده و سر دیگر آن به طرف سرپیچ لامپ وصل شود.

سپس طرف دیگر سرپیچ لامپ با رشته دوم سیم به یکی از میخ های کوبیده شده روی تکه چوب وصل

گردد و میخ دیگر هم با رشته سوم برق به سر دیگر پیل / باتری وصل شود.

مشاهده می گردد که لامپ روشن نمی گردد، زیرا جریان برق / الکتریسته به وسیله تکه چوب که جسم /

ماده نارسانا می باشد، قطع شده و جریان ندارد.

حال صفحه فلزی کوچک روی دو میخ کوبیده شده قرار داده شود، مشاهده می گردد که لامپ روشن

می گردد، زیرا جریان برق / الکتریسته به وسیله صفحه فلزی که جسم / ماده رسانا می باشد، وصل

شده و جریان دارد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: