رشد و خود بزرگ شدن گیاهان

Growing in Plants

آیا رشد گیاهان به یک اندازه است؟

بطوری که دانسته شده، همه موجودات زنده – از جمله گیاهان – رشد می کنند و بزرگ

می شوند. اما باید دانست که همه گیاهان به یک اندازه از تندی / سرعت رشد نمی کنند و

بزرگ نمی شوند. مانند اینکه:

دانه های یک گیاهی که در بهار کاشته می شوند، به بیشترین اندازه رشد خود می رسند و

یا

در سرزمین های گرمسیر، گونه ای نی به نام بامبو است که در یک شبانه روز تا 30

سانتیمتر رشد می کند و بزرگ می شود.

زمینه نوشته پیوسته پسین: