رقص گل ها

متن ترانه:

 

نوای خوش مرغان چمن، مژده ی جشن گل می دهد

امید و آرزوها، آهسته همچو رؤیا، پا در دیار گل ها می نهد

از غم زندگی بی خبر، رقصد ز بیقراری، در گلشن بهاری، گل به آهنگ نسیم سَحر

 

همه جا سخن از گل و باده بوَد، به میان

شده محفل ما، همه عشق و صفا، چه بوَد به از این، به جهان؟

سر داده ایم نوا را، مرغ دلم خدا را، کی آرزو جامی دگر به دستم دهد؟

امید و آرزوها، آهسته همچو رؤیا، پا در دیار گل ها می نهد

 

همه جا سخن از گل و باده بوَد، به میان

شده محفل ما، همه عشق و صفا، چه بوَد به از این، به جهان؟

سر داده ایم نوا را، مرغ دلم خدا را، کی آرزو جامی دگر به دستم دهد؟

امید و آرزوها، آهسته همچو رؤیا، پا در دیار گل ها می نهد

از غم زندگی بی خبر، رقصد ز بیقراری، در گلشن بهاری 

رقصد ز بیقراری، در گلشن بهاری

نشانه ها:

 

ترانه خوان: عباس مهرپویا