رنگین کمان

(قوس و قزح)

Rainbow

رنگین کمان چیست؟

گاهی همزمان با تابش خورشید، باران نیز می بارد و قسمتی از هوا به شکل یک نوار رنگی در می آید که 

آن را رنگین کمان می نامند.

 

رنگین کمان از چه رنگ هایی پدید می آید؟

رنگین کمان از رنگ های قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی / آبی نزدیک به بنفش و بنفش پدید می آید.

 

چرا رنگین کمان به رنگ های گوناگون است؟

رنگ های گوناگون رنگین کمان هنگامی پدیدار می شوند که شعاع های نور خورشید – که سفید است – به

قطره های باران خورده، مانند گذر از منشور شکسته شده و نور سفید خورشید تجزیه و به طیف رنگ های

گوناگون درآید.