رنگ ماده ها

(رنگ مایه)

Colour of Matters

 

 

چرا رنگ چیزها / ماده های گوناگون مختلف است؟

رنگ چیزها / ماده های گوناگون با یکدیگر فرق دارد، چون چیزها / ماده های گوناگون

از اتم های گوناگونی  درست شده اند و هنگامی که نور به آنها می تابد، بازتاب آن

رنگ های گوناگون می باشد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: