رنگ های روشنایی

(رنگ های نور)

Colours of Light

رنگ نور چگونه است؟

بطوری که دانسته شده، هر نوری دارای رنگ ویژه خود است که بستگی به اتم های تشکیل دهنده ماده نور

دهنده دارد.

برخی از نورها هم  دارای رنگ نیستند و دیده نمی شوند. مانند نوری که از لامپ های گرمازا پخش

می شود.