روز

(شبانه روز)

Day

روز / شبانه روز چیست؟

مدت زمانی را که سیاره زمین یک دور به دور خود می چرخد (حرکت وضعی)، یک

روز / شبانه روز  می نامند که زمان آن برابر با 24 ساعت است.

شبانه روز به چه زمان هایی تقسیم می شود؟

:هر روز / شبانه روز به زمان های زیر تقسیم می شود

 

1 – زمانی را که اولین نورهای خورشید بعد از تاریکی شب می تابد و روز شروع

می شود، طلوع آفتاب می نامند.

این زمان معمولاً ساعت 5 یا 6 روشنایی روز است.

2 – زمان های نخست را که خورشید می تابد و روز می باشد، بامداد / صبح می نامند.

این زمان ها از ساعت 6 تا 12 روشنایی روز است.

 

3 – زمانی را که خورشید درست از بالا می تابد و روز می باشد، نیمروز / ظهر می نامند.

این زمان ساعت 12 روشنایی روز است.

4 – زمان پس از ساعت 12 نیمروز را بعد از ظهر و

زمان های بین بعد از ظهر تا که خورشید می تابد و روز می باشد، عصر می نامند.

این زمان از ساعت 2 یا 3 تا 5 یا 6 بعد از ظهر است.

 

5 – زمانی را که آخرین نورهای خورشید بعد از ظهر می تابد و شب شروع می شود،

غروب آفتاب می نامند.

این زمان معمولاً ساعت 5 یا 6 بعد از ظهر است.

 

6 – زمان های نخست را که خورشید دیگر نمی تابد و تاریک می باشد، شب می نامند.

این زمان ها معمولاً از ساعت 5 یا 6 بعد از ظهر تا 12 شب است.

7 – زمانی را که خورشید نمی تابد و شب است و نیز زمان روز دیگر آغاز می شود،

نیمه شب می نامند. این زمان ساعت 12 شب است.

چرا مدت زمان شب و روز دگرگون می شود؟

 

از زمان های قدیم، انسان کنجکاو بوده تا دریابد که:

چرا روز ها در بهار به تدریج دراز می شوند؟

چرا شب ها در زمستان این اندازه دراز و طولانی هستند؟

در واقع دگرگونی روشنایی و تاریکی در بیشتر جاهای زمین سبب می شود که مدت

زمان شب و روز گوناگون  پدید آیند. اما بطوری که دانسته شده، دگرگونی روشنایی و

تاریکی در نقاط گوناگون زمین، نتیجه چگونگی تابش خورشید در زمانی است که

زمین به دور خود (حرکت وضعی) می چرخد. پس:

چگونگی تابش خورشید در حرکت وضعی زمین هر فصل،

مدت زمان شب و روز را دگرگون می کند.

خط بین المللی تاریخ روزها چیست؟

در آن طرف کره زمین، درست در نقطه مقابل گرینویچ، خط فرضی دیگری ترسیم شده که

نامش خط بین المللی تاریخ روزها / خط روز برگردان / خط زمان است.

اگر از این خط گذشته و رو به سوی مغرب حرکت شود، تاریخ یک روز جلوتر می رود

یعنی یک روز کامل از دست می رود؛ ولی اگر به سوی مشرق از آن عبور شود، تاریخ

یک روز عقب تر می رود، یعنی یک روز کامل به دست می آید.

برای نمونه، اگر در سمت شرقی این خط، نیمه شب روز دوشنبه باشد – ساعت 12 شب /

ساعت 24 -، در قسمت غربی، روز سه شنبه آغاز می شود.

 

زمینه نوشته پیوسته: