روند کشت

Process of Agriculture

 

روند کشت چیست؟

کشت در سه گام انجام می گیرد:

1 – کاشت

2 – داشت

3 – برداشت

 

چطور گام کاشت در کشاورزی انجام می شود؟

نخست زمین قابل کشت را با خیش یا تراکتور شخم زن می زنند تا خاک آن نرم شود.

سپس دانه / بذر را با دست یا

ماشین تخم پاشی در آن کشت می کنند.

 

چطور گام داشت در کشاورزی انجام می شود؟

1 – آبیاری

2 – کود دادن

3– سمپاشی

4 – نگهداری

 

چطور نگهداری در گام داشت کشاورزی انجام می شود؟

دانه / بذر کشت شده را باید از گزند عامل های طبیعی مانند سیل و … و نیز  جانوران نگهداری کرد.

 

چطور می توان کشت را از گزند جانوران نگهداری کرد؟

با قرار دادن مترسک در جاهای مختلف کشتزار می توان کشت را از گزند جانوران، به ویژه پرندگان

دانه خوار نگهداری کرد.

 

مترسک چیست؟

مَترسَک دو تکه چوب است که لباسی را به آنها پوشانده اند، و انتهای چوب را در کنار یا میان مزرعه

به زمین فرو می برند.

  

چطور گام برداشت در کشاورزی انجام می گیرد؟

 

در گام برداشت دو کار مهم انجام می شود:

 

1 – درو کردن که با داس دسته کوتاه یا دسته بلند و یا

ماشین درو / کمباین انجام می شود.

2 – خرمنکوبی که با چنگک دستی یا ماشینی انجام می شود.