رویش و رشد دانه ی گیاه

Growing Process of a Seed

 

چگونه دانه می روید و رشد می کند؟

پس از کاشته شدن دانه، گیاهک دانه با گرفتن غذا از درون آن، شروع به رشد می کند و سپس تبدیل

به گیاه تازه ای می شود که سر از خاک بیرون می آورد و ریشه آن از خاک غذا و آب لازم را می گیرد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – چند دانه لوبیا

2 – یک لیوان آب

3 – کاغذ خشک کن

4 – یک بشقاب

 

روش آزمایش:

نخست لوبیاها در لیوان آب خیس شوند.

سپس کاغذ خشک کن را خیس کرده و در بشقاب قرار داده شود.

بعد لوبیاهای خیس شده روی کاغذ گذاشته شود.

دانه ها با کاغذ خشک کن دیگری پوشانده شود.

 

هر روز مقداری آب به دانه ها داده شود.

اگر پس از چهار روز یکی از لوبیاها از وسط باز شود، گیاهک و غذای آن مشاهده می شود و

 

اگر هر چهار روز یک بار یک دانه لوبیا از وسط باز شود، مشاهده می شود که گیاهک رشد کرده و

بزرگتر شده است تا جاییکه به شکل جوانه از دانه بیرون می آید.

 

پس:

گیاهک دانه ی کاشته شده در خاک هم به همین روش رشد می کند و پس از تبدیل شدن به گیاه جدید،

سر از خاک بیرون آورده و از راه ریشه، آب و غذای لازم را  از خاک، می گیرد.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته: