رگبرگ

Vein of a Leaf

رگبرگ گیاه چیست؟

رگبرگ گیاهان ادامه ی همان دسته آوندهای – چوبی و آبکشی – ساقه هستند که در برگ پراکنده می باشند

و به همه جای آن می رسند.

آوندهای چوبی این رگبرگ ها، آب و نمک ها / ماده های معدنی گرفته شده از خاک زمین را سرانجام به

سلول های برگ می رسانند و آوندهای آبکش آن، غذای ساخته شده را از برگ به بخش های دیگر گیاه

می رسانند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: