ریشه ی گیاه

Plant Root

ریشه ی گیاه چیست؟

ریشه اندامی از گیاهان است که دو کار مهم انجام می دهد:

1 – نگه داشتن گیاه در خاک

2 – کشش و جذب آب و نمک ها – ماده های معدنی / غذایی – از زمین

 ریشه در بعضی از گیاهان کار مهم دیگری هم انجام می دهد و آن اندوختن ماده های غذایی است.

مانند هویج و چغندر

 

چگونه ریشه گیاه را در خاک نگه می دارد؟

ریشه ی هر گیاه که متناسب با سن و اندازه ی گیاه است، محکم در درون زمین قرار دارد، بطوری که بسیار

به سختی درمی آید. از این رو، نگه دارنده ی گیاه در زمین می باشد. مانند اینکه: ریشه علف هرزه یا بوته

محکم در زمین جا گرفته است و به سختی از زمین کنده می شوند.

 

چگونه ریشه گیاه آب و ماده های معدنی را از زمین می گیرد ؟

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: