زمین لرزه دریایی

Sea Earthquake

زمین لرزه کف دریا چگونه است؟

زمین لرزه و لرزش کف دریا به سبب لرزه و تکان پوسته زمین است. این لرزش ها ممکن است بسیار جزیی

و یا بسیار خطرناک و مصیبت بار باشند.

 

زمین لرزه و لرزش کف دریا بر اثر جابجایی توده های سنگی در طول شکستگی های پوسته زمین و یا

در اثر فوران ها و طغیان های آتشفشان های دریایی، به وجود می آیند.

 

لرزش های کف دریا در طول سواحل ژاپن، معمولاً موجب پدیده سونامی / موج های ضربه ای بزرگی تا

ارتفاع 100 پا می شود.

نمونه مشخص این لرزش ها در سال 1845 در ساحل لیسبون واقع در پرتغال روی داد. حاصل این لرزش در

تمامی اقیانوس اطلس، احساس شد.

زمینه نوشته پیوسته پسین: