زن نان می پزد

Une femme fait cuire le pain

(Woman Baking Bread)

نشانه ها:

 

نگارگر: ژان فرانسوا میله

 سبک: رئالیسم

تکنیک: رنگ و روغن

اندازه: 55 * 46 سانتیمتر

زمان آفرینش: 1854 میلادی

مکان نگهداری: هلند – اوترلو – موزه کرولر مولر