زیستگاه گیاهان

(مکان رویش رُستنی ها)

Habitat of Plants

زیستگاه گیاهان چیست؟

 

جایی را که گیاهان در آن می رویند و رشد می کنند، زیستگاه گیاهان می نامند.

 

زیستگاه گیاهان چه گونه جاهایی است؟

 گیاهان در جاهای مختلف می رویند:

 

 

بعضی گیاهان در خشکی می رویند،

و بعضی دیگر در آب.

بعضی گیاهان در بیابان ها می رویند،

بعضی گیاهان در جاهای گرم می رویند،

بعضی گیاهان در جاهای سرد می رویند،

بعضی گیاهان در جاهای نه گرم و نه سرد می رویند.