ساحل صخره ای

ساحل صخره ای چگونه است؟

ساحل های کوهستانی که به وسیله موج ها، فرسوده و فروریخته باشد، را ساحل صخره ای گویند.