ساحل ماسه ای

Sandy Shore

(Beach)

ساحل ماسه ای چیست؟

زمین کم ارتفاع و ماسه ای کنار دریا را ساحل ماسه ای / پلاژ می نامند.