ساختار اتم

 Atomic Structure

ساختار اتم چیست؟

هر اتم از دو بخش اصلی درست شده است:

1 – هسته اتم

2 – پوسته اتم

ساختار بعضی از اتم ها بسیار پیچیده است.