ساختار اهرُم ها

 Structure of the Levers

ساختار اهرم ها چگونه است؟

اهرم ها از سه بخش درست می شوند:

1 – بازوی کارگر

2 – تکیه گاه

3 – بازوی ایستادگی

زمینه نوشته پیوسته پیشین: