ساختار برگ گیاه

Structure of a Plant Leaf

ساختار برگ گیاهان چیست؟

 

برگ گیاهان دارای سه بخش است:

1 – پهنک برگ

2 – دُمبرگ

3 – رگبرگ

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: