ساختار دانه

(ساختار تخم / بذر)

Seed Structure

(Structure of a Seed)

 

ساختار دانه چیست؟

درون دانه گیاهک و غذای گیاهک وجود دارد.

وقتی گیاهک شروع به رشد می کند، از این غذا استفاده می کند.

پوسته دانه که دانه را پوشانده از گیاهک و غذای گیاهک نگهداری می کند.

 

آزمایش:

 

ساز و برگ آزمایش:

 

1 – چند دانه لوبیا

2 – یک ظرف آب

 

روش آزمایش:

 

لوبیاها در ظرف آب خیس شوند.

پس از چند روز، یکی از لوبیاها از وسط باز شود.

 

آنچه که درون آن به شکل نخ سفیدی است، گیاهک و مواد دور آن غذای گیاهک است.

گیاهک و غذای گیاهک را پوسته دانه پوشانده است..

 

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: